อยากดูรูปไก่ชนแพงเพื่อการตัดสินใจครับและเหล่ารักเดิมพันสูงๆครับ

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

อยากดูรูปไก่ชนแพงเพื่อการตัดสินใจครับและเหล่ารักเดิมพันสูงๆครับ

เอ๋ body ง่อน
preecharak_pe@yahoo.co.th  นี้คือ mail ครับ อยากได้ไก่พร้อมชนแพงครับและขอดูรูปเพื่อการตัดสินใจครับ
เพือนแนะนำมาครับมันบอกว่าถ้าสู้ราคาได้ที่นี้ที่เดียวครับ (ชนแพงอย่างเดียวครับตามบอ่นมาตราฐานในก.ท.ม และในเขตปริมนฑนครับ)