คำคมวันนี้

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
pok
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

คำคมวันนี้

pok
ไก่เหล่าไว้ขาย  ไก่ซื้อ ไว้ชน...แสน  ฮิๆ  ทำไมไม่มีลูกเหล่าชนแสนบ้างเลยครับ ผมจะรอติดตามทางหนังสือน่ะครับ...?